Pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in raziskave, razvoj in trgovino, d.o.o., Mengeš, Muljava 6, 1234 Mengeš

Matična številka: 5880530000

Davčna številka: SI 65952014

 

O podjetju

 

Gospodarska družba TOTTER MIDI podjetje za proizvodnjo in raziskave, razvoj in trgovino, d.o.o., Mengeš (krajši naziv TOTTER MIDI, d.o.o. Mengeš) se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, prodajo in vgradnjo midi sistemov za harmonike.

 

 

1. Splošni pogoji poslovanja

 

1.1.      Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe TOTTER MIDI d.o.o., Mengeš, Muljava 6, 1234 Mengeš (v nadaljevanju TOTTER MIDI) so sestavni del vseh pogodb med družbo TOTTER MIDI in kupci (v nadaljevanju stranke), ki poslujejo z družbo TOTTER MIDI.

1.2.      TOTTER MIDI je upravljavec spletnega mesta in trgovine totter-midi.com (v nadaljevanju tudi spletna stran, spletno mesto).

1.3.      Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo TOTTER MIDI in stranko.

1.4.      Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu podatkov (SUVP), GDPR (EU 2016/679) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)

1.5.      Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine TOTTER MIDI, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med TOTTER MIDI in kupcem. Pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih družbe TOTTER MIDI.

1.6.      Družba TOTTER MIDI posluje na poslovnem naslovu, ki je Muljava 6, 1234 Mengeš.

1.7.      Stranke lahko družbo TOTTER MIDI kontaktirajo tudi po telefonu na številko 01 7237 000 ali preko elektronske pošte info@totter-midi.com

 

 

1.8.      Uporaba pojmov:

 

1.8.1.        Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo TOTTER MIDI, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

1.8.2.        Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe TOTTER MIDI za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.

1.8.3.        Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba TOTTER MIDI ponudi stranki.

1.8.4.        Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo, s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.

1.8.5.        Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo TOTTER MIDI in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje TOTTER MIDI pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

1.8.6.        Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe TOTTER MIDI.

1.9.      Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembe pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan oddaje šteje datum, ko družba TOTTER MIDI odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

1.10.  Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje TOTTER MIDI preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. TOTTER MIDI obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. TOTTER MIDI lahko beleži vsa sporočila.

 

 

2.      Uporaba splošnih pogojev poslovanja

 

2.1.      Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.

2.2.      Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če družba TOTTER MIDI s tem izrecno soglaša.

2.3.      Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo TOTTER MIDI. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna ramerja uporabljajo izključno splošni pogoji družbe TOTTER MIDI. Če želi stranka poslovno sodelovati z družbo TOTTER MIDI in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

2.4.      Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.

2.5.      Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi: totter-midi.com/ termsconditions/. Dostopni so tudi na poslovnem naslovu družbe TOTTER MIDI.

2.6.      S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.

2.7.      Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.

 

 

3.      Spremembe splošnih pogojev poslovanja

 

3.1.      TOTTER MIDI se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani: totter-midi.com z datumom uveljavitve spremembe.

3.2.      Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.

3.3.      Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

3.4.      Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani totter-midi.com.

3.5.      V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima TOTTER MIDI pravico, da odstopi od pogodbe.

3.6.      V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

 

 

4.      Kolizija pravnih določb

 

4.1.      V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe TOTTER MIDI, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

4.2.      TOTTER MIDI in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

4.3.      V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.

 

 

5.      Splošne določbe

 

5.1.      Stranka je dolžna obvestiti TOTTER MIDI o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo TOTTER MIDI in stranko.

5.2.      TOTTER MIDI zbira in obdeluje naslednje osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka. TOTTER MIDI zbira podatke v primeru izvedbe spletnega nakupa za potrebe izdaje računa in pošlijanja naročenega izdelka ter ob naročilu na e-novice in ostale e-publikacije. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih stranka navede, TOTTER MIDI ne odgovarja.

5.3.      Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za TOTTER MIDI. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.

5.4.      TOTTER MIDI si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.

5.5.      TOTTER MIDI pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.

5.6.      Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

5.7.      Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, lahko to storijo na spletnem naslovu info@totter-midi.com ali s klikom na povezavo »odjava« v nogi vsake e-novice.

 

 

6.      Cene

 

6.1.      Cene, prikazane na spletnem naslovu totter-midi.com, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

6.2.      Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba TOTTER MIDI stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.

6.3.      V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.

6.4.      V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa TOTTER MIDI dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita TOTTER MIDI in stranka. Cene predmeta pogodbe lahko vključujejo tudi vgradnjo.

 

 

7.      Dobavni roki in pogoji

 

7.1.      TOTTER MIDI se zavezuje, da bo naročeno blago dobavljeno najkasneje v roku 3 dni, če je na zalogi.

7.2.      V kolikor blago ni na zalogi, znaša dobavni rok 14 dni.

7.3.      Če je za odpremo blaga potreben daljši čas, je to označeno na spletni strani. V primeru blaga, ki ga družba TOTTER MIDI zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvestijo preko posredovanih kontaktnih podatkov.

7.4.      Dostava se izvede v sodelovanju z dostavnimi službami GLS in s Pošto Slovenije. Običajen dobavni rok je 2 delovna dneva za naslove v Republiki Sloveniji. V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša.

7.5.      TOTTER MIDI v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. TOTTER MIDI si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa TOTTER MIDI ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.

7.6.      V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora TOTTER MIDI pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če TOTTER MIDI tudi v dodatnem roku ne izpolni, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.

7.7.      TOTTER MIDI ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere TOTTER MIDI ne more vplivati.

7.8.      Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.

7.9.      V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe TOTTER MIDI, pride do sprememb naročil s strani stranke, je potrebno pridobiti soglasje družbe TOTTER MIDI.

7.10.  Vsem strankam in potrošnikom je omogočen tudi osebni prevzem izdelkov.

 

 

8.      Plačilo

 

8.1.      Družba TOTTER MIDI omogoča naslednje načine plačevanja:

·       z gotovino ob prevzemu,

·       z nakazilom na račun TOTTER MIDI,

·       s plačilno ali kreditno kartico,

·       po predračunu.

8.2.      TOTTER MIDI po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v .pdf,  in/ali .xml in/ali .html obliki na e-naslov kupca. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.

8.3.      Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

8.4.      Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov TOTTER MIDI ne upošteva.

8.5.      Zahtevek za izdajo predračuna je lahko oddan na lastno pobudo in ločeno od naročila. Zahtevek za izdajo predračuna je lahko oddan tudi v postopku zaključka spletnega naročila. Tak predračun bo samodejno posredovan v .pdf,  in/ali .xml in/ali .html  obliki.

 

 

9.      Prevzem blaga

 

9.1.      Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe TOTTER MIDI.

9.2.      V kolikor stranka naročenih predmetov pogodbe, ki so poslani ne prevzame v nobenem primeru, in so po preteku čakalnega roka na pošti (14 dni) vrnjeni na naslov TOTTER MIDI, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop od pogodbe.

 

 

10.  Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe

 

10.1.  Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

10.2.  Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@totter-midi.com.

10.3.  V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: Muljava 6, 1234 Mengeš.

10.4.  Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Izdelek je potrebno vrniti v originalni embalaži.

10.5.  V kolikor stranka izrazi željo po vračilu kupnine, jo družba TOTTER MIDI vrne izključno preko osebnega bančnega računa. Vračila kupnine se ne izplačajo v gotovini.

10.6.  Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov.

10.7.  Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe.

10.8.  Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

 

 

11.  Garancija

 

11.1.  TOTTER MIDI jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če se bo uporabljal v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

11.2.  Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

11.3.  Garancijska odgovornost družbe TOTTER MIDI ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki se ne sklada z običajno uporabo blaga.

11.4.  Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.

11.5.  Garancijska odgovornost družbe TOTTER MIDI je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu.

11.6.  Kupec je dolžan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame artikel na prevzemnem mestu na Muljava 6, 1234 Mengeš.

 

 

12.  Odgovornost za stvarne in pravne napake

 

12.1.  TOTTER MIDI odgovarja za stvarne napake, do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

12.2.  Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ter ugotoviti napake. V nasprotnem primeru TOTTER MIDI ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.

12.3.  Stranka je dolžna o stvarnih napakah obvestiti TOTTER MIDI nemudoma, o skritih napakah pa najkasneje v 10 dneh, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.

12.4.  Potrošnik je dolžan TOTTER MIDI o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.

12.5.  TOTTER MIDI odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku dveh let od dneva izročitve blaga potrošniku.

12.6.  TOTTER MIDI jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

 

 

13.  Odstop od pogodbe

 

13.1.  V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba TOTTER MIDI pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

13.2.  Prav tako ima TOTTER MIDI pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

13.3.  TOTTER MIDI ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi TOTTER MIDI daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 

 

14.  Odveza odgovornosti

 

14.1.  TOTTER MIDI se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da TOTTER MIDI ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo TOTTER MIDI kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

14.2.  Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. TOTTER MIDI si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.

14.3.  TOTTER MIDI si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.

14.4.  TOTTER MIDI si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. člen OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene ter  TOTTER MIDI v primeru vednosti ne bi sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

 

 

15.  Varovanje osebnih in drugih podatkov

 

15.1.  TOTTER MIDI se zavezuje, da bo pri poslovanju uporabljala ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

15.2.  TOTTER MIDI hrani osebne podatke, ki so navedeni na izdanem računu (ime, priimek, naslov, telefonska številka) deset let od izdaje računa, elektronski naslov do odjave od e-novic (preklic soglasja) in elektronski naslov do izbrisa uporabniškega profila.

15.3.  TOTTER MIDI osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo s stranko ter jih posreduje dostavnim službam za namen dostave predmeta pogodbe.

15.4.  Osebni podatki stranke v nobenem primeru ne bodo predani drugim tretjim ali nepooblaščenim osebam razen kadar bo to potrebno za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pri čemer bodo za to pooblaščena druga podjetja in posameznike. Osebne podatke lahko na primer posredujemo izvajalcem za gostitev naše podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev ipd. Zunanjim ponudnikom storitev bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov ne bodo smeli uporabljati v nobene druge namene. Zunanji ponudniki storitev TOTTER MIDI so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

15.5.  Stranke lahko od TOTTER MIDI zahtevajo dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

15.6.  Za varovanje osebnih podatkov je odgovorna tudi stranka, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

 

16.  Pritožbeni postopek in reševanje sporov

 

16.1.  Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo TOTTER MIDI in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe TOTTER MIDI.

16.2.  TOTTER MIDI spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. TOTTER MIDI ima vzpostavljen učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb in osebo, s katero se kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@totter-midi.com.

16.3.  TOTTER MIDI bo kupcu v 20 delovnih dneh potrdil prejem pritožbe, ter sporočil kupcu, kako bo potekala obravnava.

16.4.  Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina TOTTER MIDI, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

16.5.  Predmetna ureditev je v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

 

V Mengšu, 18. 6. 2018